Postój

Postój uwaga

 

dddd

Promocje
Mąka orkiszowa typ 750 - opakowanie 5kg
Mąka orkiszowa typ 750 - opakowanie 5kg
45,00 zł 42,00 zł
szt.
Mąka pszenna typ 500 - opakowanie 5kg
Mąka pszenna typ 500 - opakowanie 5kg
16,00 zł 15,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie "Wielkanoc" (dalej: „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Bio Bogaczyńscy.

3. Organizatorem Konkursu jest Bio Bogaczyńscy Michał Bogaczyński, Zalesie 1, 63-505 Doruchów NIP: 5140244302  (dalej: „Organizator”).

4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,

wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5. Fundatorem nagród w konkursie jest Bio Bogaczyńscy Michał Bogaczyński, Zalesie 1, 63-505 Doruchów NIP: 5140244302

6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika

konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego

dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też

zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że

korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w

Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego

na udział w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych

podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich

najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,

rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1. Konkurs obejmuje przesłanie zdjęcia w odpowiedzi na zamieszczone na stronie konkursowej

zadanie w formie posta konkursowego.

2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: od 26-03-2021 do 31-03-2021

3. Odpowiedź, w formie udostępnienia postu oraz umieszczenia komentarza z oznanczeniem 3 wybranych osób , winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.

4. Organizator wybiera spośród uczestników, 3 którzy udostępnią post konkursowy oraz dodają komentarz, w którym oznaczą 3 kolejne osoby.

5.  W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 31-03-2020 r. do godz. 23.59.

7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

„Wyrażam Bio Bogaczyńscy Michał Bogaczyński, Zalesie 1, 63-505 Doruchów NIP: 5140244302, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.

W przypadku wygranej wyrażam Bio Bogaczyńscy Michał Bogaczyński, Zalesie 1, 63-505 Doruchów NIP: 5140244302  zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Bio Bogaczyńscy pod adresem: https://www.facebook.com/BIOBogaczynscy

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Bio Bogaczyńscy Michał Bogaczyński, Zalesie 1, 63-505 Doruchów NIP: 5140244302. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (https://www.facebook.com/BIOBogaczynscy) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 

8. Nagrodą w konkursie są 3 bony rabatowe o wartości 50zł brutto każdy do zrealizowania w sklepie internetowym biobogaczynscy.pl 

9. Organizator przyzna nagrody 3 (dziesięciu) uczestnikom, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na komentarz ze zdjęciem zgłoszonym do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 2 dni od zakończenia konkursu.

10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:

a) Adres e-mail

b) Imię i nazwisko

c) Adres zamieszkania

11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia

wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.

12. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane Paczkomatem do 7 dni od dnia otrzymania

potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10

13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów

konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi

konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu

regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych

obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take

down).

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu

Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub

zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym

Organizatora,

f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich

oznaczeniami,

g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe

naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą

wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu

Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak

również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu

Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w

sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona w zakładce Kolorowy Ranking.

V Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Bio Bogaczyńscy Michał Bogaczyński, Zalesie 1, 63-505 Doruchów NIP: 5140244302. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz

usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z

Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst

jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez

uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej

w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym,

o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią

promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 26.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl